Xuất file .1landing

Với tính năng xuất file .1landing, bạn có thể chuyển landing page từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác trên 1Landing, hoặc lưu trữ landing page về máy tính.

Để chuyển landing page từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, bạn làm như sau:

Đầu tiên bạn xuất file .1landing

Sau đó bạn nhập file .1landing đó vào doanh nghiệp khác

Last updated