Các thao tác với landing page

Để thiết kế, chỉnh sửa nội dung của landing page, bạn click vào tên landing (1) hoặc click vào tùy chọn Thiết kế (3) như hình dưới:

  • Để truy cập vào landing page đã xuất bản với tên miền riêng, bạn click vào phần đánh số (2).

  • Để sửa tên của landing page và loại tiền tệ áp dụng cho landing page đó (mục loại tiền tệ này chỉ áp dụng khi bạn bật cổng thanh toán), bạn click vào phần đánh số (4).

  • Để nhân bản landing page - tạo thêm một landing page khác giống hệt với landing page gốc, thì bạn click vào mục đánh số (5). 2 landing page này sẽ hoạt toàn độc lập với nhau, việc sửa landing page này sẽ không ảnh hưởng gì đến landing page kia và ngược lại.

  • Để xuất landing page ra file có dạng .1landing (mục đích dể lưu trữ về máy tính, hoặc chuyển landing page sang doanh nghiệp khác) thì bạn click vào mục đánh số (6).

  • Để xóa landing page, bạn click vào mục đánh số (7).

Lưu ý: không thể khôi phục lại landing page đã xóa.

Last updated