Nhân viên

Cài đặt này cho phép bạn tạo mới, sửa, xóa các tài khoản nhân viên trong một doanh nghiệp trên 1Landing.

Để quản lý và phân quyền cho nhân viên, các bạn làm như sau:

Last updated