Đoạn văn

Để chèn một đoạn văn bản vào landing page, bạn làm như sau:

Bạn có thể di chuyển đoạn văn đến vị trí mong muốn, thay đổi màu chữ, font chữ và các định dạng khác cho đoạn văn:

Last updated