Section

Section là một đoạn nội dung trên landing page.

Một section chứa các phần tử (tiêu đề, hình ảnh, đoạn văn...) để tạo nên nội dung cho section đó.

Một landing page được tạo thành từ một hoặc nhiều section.

Thông thường một landing page chứa các nội dung sau: Xem bài viết, thì mỗi nội dung đó sẽ được thể hiện trên một hoặc một vài section.

Tạo section mới

Để thêm mới một section, bạn click vào mục Section ở thanh công cụ:

Bên cạnh việc tự thiết kế với một section trắng, thì 1Landing cũng có sẵn những section mẫu theo danh mục (form, header, footer, bảng giá...) để bạn lựa chọn khi thiết kế landing page.

Thao tác với section

(2), (3): Di chuyển section hiện tại lên trên hoặc xuống dưới section khác.

(4): Sao chép section vào bộ nhớ tạm. Sau đó bạn có thể dán (paste) section đó vào landing page khác bằng tổ hợp phím Ctrl + V.

(5): Nhân bản section: Tạo ra một section mới giống hệt section hiện tại và nằm ngay phía dưới section hiện tại.

(6): Xóa section

(7): Các thao tác với toàn bộ các phần tử trong section, ví dụ như đổi màu nền section, đổi màu tất cả chữ trong section...

(1): Lưu vào section của tôi: Tính năng này giúp bạn lưu lại các section đã thiết kế, để sử dụng cho các landing khác trong cùng một doanh nghiệp.

Để sử dụng lại section đã lưu, bạn vào Section / chọn tab Section của tôi:

Global section

Khi lưu section vào Section của tôi, bạn có thể chọn lưu dưới dạng Section thường hoặc Global section

  • Section thường: Khi sử dụng section này, bạn có thể chỉnh sửa và việc chỉnh sửa đó không làm thay đổi section mẫu.

  • Global section: Khi sử dụng section này, bạn có thể chỉnh sửa, sau đó cập nhật nội dung đã chỉnh sửa đó cho section mẫu và tất cả các landing chứa global section đó:

Section và các phần tử nằm trong section

  • Bạn không thể kéo-thả một phần tử từ section này sang section khác. Nếu di chuyển một phần tử đến đâu, thì kích thước của section cũng thay đổi để bao trọn phần tử đó.

  • Khi thiết kế landing page kiểu responsive, nếu muốn một phần tử không hiển thị khi xem trên mobile thì bạn nên kéo nó ra ngoài khung và để bên cạnh các phần tử khác trong section, như vậy sẽ không bị hiện tượng khoảng trắng thừa khi xem mobile vì section quá dài:

Last updated