Links

Video

Để thêm video vào landing page, bạn làm như sau:

Lưu ý về đường dẫn video:

Một video Youtube sẽ có link dạng: https://www.youtube.com/watch?v=XXXXXXXXXXX
Bạn sửa chuỗi watch?v= thành embed/, đường dẫn video sẽ là https://www.youtube.com/embed/XXXXXXXXXX
Bạn copy đường dẫn này vào ô thiết kế.