Tiêu đề

Để thêm tiêu đề cho đoạn văn hoặc section trong landing page, bạn click Thêm mới / Tiêu đề:

Kiểu chữ của tiêu đề bạn chọn từ 1 đến 6, tương ứng với các thẻ Heading 1 đến Heading 6 trong SEO:

Last updated