Shape (biểu tượng)

Để chèn các shape (biểu tượng) vào landing page, bạn làm như sau:

Last updated