Form

Để tạo form trong landing page, bạn làm như sau:

Thêm trường dữ liệu trong form

Để thêm 1 trường dữ liệu vào trong form, bạn làm như sau:

Sửa từng trường dữ liệu trong form

Với trường dữ liệu chọn một giá trị (select box), bạn nhập các giá trị vào ô Danh sách giá trị:

Last updated