Hiệu ứng cho phần tử

Hiệu ứng sẽ giúp cho landing page của bạn sinh động hơn, thu hút hơn.

Để tạo hiệu ứng cho các phần tử trên landing page, bạn làm như sau:

Last updated