Đồng hồ đếm ngược

Đồng hồ đếm ngược thường được dùng kèm với form hoặc Call to action để kích thích người dùng thực hiện hành động.

Để thêm đồng hồ đếm ngược vào landing page, bạn làm như sau:

Bạn có thể tùy chỉnh thời gian đếm ngược, thay đổi màu chữ và chữ mặc định (hour, second, day...) để người dùng dễ hiểu hơn.

Last updated