Sản phẩm

Để thêm sản phẩm vào landing page, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bạn có thể tạo sản phẩm trực tiếp trên 1Landing, hoặc đồng bộ sản phẩm từ phần mềm bán hàng Nhanh.vn sang 1Landing.

Để đồng bộ sản phẩm từ Nhanh sang, các bạn làm như sau:

Last updated