Hình hộp

Để chèn một hình hộp vào landing page, bạn làm như sau:

Last updated