Bảng

Để thêm một bảng biểu vào landing page, bạn làm như sau:

Với phần tử Bảng, bạn có các tùy chọn thiết kế:

  • Kiểu: Đổi màu nền của bảng

  • Small: bảng nhỏ

  • Hover: đổi màu hàng khi di chuột vào

  • Bordered: tạo viền cho bảng

  • Striped: thay đổi màu các hàng.

Last updated