Gửi SMS, email

Gửi email

Gửi SMS

Nếu bạn đồng bộ đơn hàng sang Nhanh.vn, bạn có thể dùng chức năng gửi email, sms của Nhanh.vn (chọn hành động gửi đơn từ API)

Last updated