Lưu data từ form

Trang cám ơn

Sau khi khách hàng điền thông tin vào form và click gửi, bạn có thể tùy chọn hiện popup cám ơn hoặc chuyển khách đến một trang landing cám ơn khác.

Lưu data khách điền form

Mặc định 1Landing sẽ lưu data khách hàng điền form tại trang Đơn hàng

Ở đây bạn có thể lọc ra thông tin khách hàng theo từng landing page, số điện thoại ngày điền form...

Ngoài ra, bạn cũng có thể lưu data về Google trang tính, cách làm như sau:

Last updated