Popup

Popup là một màn hình nhỏ hiển thị đè lên trang bạn đang xem. Trên màn hình popup cũng chứa các phần tử như tiêu đề, ảnh, form,...

Để thêm popup vào landing page, bạn làm như sau:

Last updated